അകം/പുറം

…പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ധിക്കാരമനോഭാവം രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൽ മത്സരിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മാതൃക സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം. ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പ്. ശ്വസിക്കാൻ മറ്റൊരു വകുപ്പ്. രക്തസഞ്ചാരത്തിന് മറ്റൊരു വകുപ്പ്…. അങ്ങനെ ഒരേ സമയം കൃത്യതയോടെ എത്രയെത്ര വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യശരീരമെന്ന രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അട്ടിമറിക്കുന്നില്ല. ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല. അപഹരിക്കുന്നില്ല. അപകർഷതാബോധത്തോൽ പഴിചാരുന്നില്ല. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുന്നു. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനും നിർദേശങ്ങൾ നൽകാനും നിരീക്ഷിക്കാനും തലച്ചോർ എന്ന മഹാത്ഭുതകേന്ദ്രം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ അത്യാർത്തിയോ അലസതയോ അഹന്തയോ ശരീരത്തെ രോഗഗ്രസ്തമാക്കുന്നു.
നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശരീരം മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ്….

അകം/പുറം chandrika daily

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s