( അകം പുറം )

 

“സന്ദർഭത്തിന്റെ സമ്മർദം മറികടക്കാൻ കഴിയുക എളുപ്പമല്ല.

പക്ഷെ അതൊരു വിശിഷ്ടയോഗ്യതയാണ് .

മാനുഷികമായ പരമോന്നതയോഗ്യത .”
P.k.gopi( അകം പുറം )
Chandrika Daily

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s