അകം I പുറം

 

bug682_1130239a

‘എല്ലാറ്റി ന്റെയും ഭാഗമാവുക , ഒന്നിന്റെയും ഭാഗ മാവാതിരിക്കുക ‘ എന്ന വ്യാസന്റെ വാക്യത്തിനു അർത്ഥ വ്യാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചനാമൃതമാണ്.

ശർക്കര തിന്നാൻ പോയ ഉറുമ്പുകളുടെ കഥ ബാല്യത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറെ നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം കണ്ടെത്തിയ സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമാണ് ശർക്കര. തിന്ന് മദിച്ച് ശരീരം ചീർത്തു. മടങ്ങി വരാനാവാതെ ശർക്കരയിൽ വീണൊടുങ്ങി. ഉറുമ്പിനും ശർക്കരയ്ക്കും ഒരേ നിറം. എടുത്തവരും കൊടുത്തവരും അറിഞ്ഞതേയില്ല, ഉറുമ്പുകളുടെ ദുരന്തം.
പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, പ്രകൃതി ആസ്വദിച്ച് സർഗാത്മകതയുടെ പ്രപഞ്ച ഭാഷയുൾക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരൂ.
പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മമാരെ , കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരുതലോടെ സ്നേഹിച്ചു കലകളുടെ വിശിഷ്ട ഭാവങ്ങൾ പകർന്നെടുക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ കാലവും നിങ്ങളെ അത്രമാത്രം ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. ..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s